Webdesign by Design KM - tvorba www stránek, webdesign, firemní identita (logo, vizitky) a reklamní grafika (letáky, plakáty)

Partneři

 • ZVT

  Zemědělský výzkum Troubsko, s.r.o. (ZVT)

  ZVT. je předním pracovištěm zaměřeným na základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti pícninářství a udržitelné produkce energetických plodin. ZVT je aktivně zapojen do řady výzkumných projektů z oblasti managementu krajiny, jejichž výsledkem jsou nové, žádané, životnímu prostředí přijatelné systémy hospodaření.
 • UTB

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

  Univerzita Tomáše Bati je do projektu zapojena prostřednictvím Ústavu technologie a mikrobiologie potravin a Ústavu analýzy a chemie potravin, které nabízí studijní program Chemie a technologie potravin s obory a specializacemi Technologie mléka a mléčných výrobků, Biotechnologie, Technologie a řízení v gastronomii nebo Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů.
 • MENDELU

  Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

  Mendelova univerzita v Brně bude do projektu zapojena prostřednictvím Agronomické fakulty. Agronomická fakulta (AF) je nejstarší fakultou univerzity Mendelovy univerzity v Brně, která realizuje prostřednictvím mnoha akreditovaných prezenčních i kombinovaných programů a oborů výuku odborníků uplatnitelných v oblastech zemědělské prvovýroby (fytotechnika, zootechnika, všeobecné zemědělství), zpracování zemědělských produktů (technologie potravin), krajinného inženýrství, chemie, provozu techniky, automobilové dopravy, managementu a technologie odpadů.
 • VŠB-TUO

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VSB-TUO)

  V rámci výzvy OP VaVPI 2. prioritní osy byl podpořen projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO) s názvem ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie spočívající ve vybudování moderního Centra Energetického využití netradičních zdrojů energie (CENET). Projekt umožní propojit výzkumné aktivitu centra s dalšími partnery projektu a připravit nové projekty.

1 | 2 »